Број: 187/2021

Датум: 17.11.2021.

На основу члана 51. став 1. Закона о запосленима у јавним службама ( „Сл.Гласник РС“, број 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), чл. 31. Статута Културно  туристичког центра “Стефан Немања“ Лапово бр. 15/2019 од 01.08.2019. године,  Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и ново радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 Број: 112-7921/2021 од 27.08.2021. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса број: 179/2021 од 04.11.2021. године, в.д.директор Културно туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово објављује дана 17.11.2021. следећи:

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Назив радног места – Уредник програма;

II Врста радног односа: Радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време;

III Место рада: Културно туристички центар „Стефан Немања“ Лапово, Његошева бр.33, Лапово

IV Опис послова радног места:

уређује програме и самостално израђује планове и програме рада;

– одговоран је за организацију, координацију и руковођење, пројектима / програмима поливалентног центра за културу у земљи и иностранству;

– предлаже стратегије рада и развоја програма и активности установе;

– припрема програм рада установе и учествује у припреми финансијских планова као и извештаја;

– сачињава апликације за учешће на конкурсима за финансирање и подршку програма из области деловања поливалнетног центра и стара се да на друге доступне начине (спонзорства, донаторства и др.) обезбеди финансијска средствав за реализацију програма;

– пише ауторске текстове за каталоге, програме и медије;

– предлаже и реализује маркетиншке активности и активности везане за односе са јавношћу установе;

– предлаже и активно формулише и реализује едукативне програме из делокруга свог рада;

– активно сарађује у тимовима и органима установе (саветима, колегијумима, као селектор или члан жирија и др.);

– сарађује и креативно реализује програме / пројекте са партнерским институцијама у свим секторима – институцијама из свих области културе и других области друштвеног живота значајних за реализацију програма у земљи и иностранству;

– ефикасно комуницира и ради у интердисциплинарном и мултимедијалном националном и међународном окружењу;

– сачињава листу захтева у вези с техничком реализацијом програма;

– планира, надгледа и реализује све фазе и сегменте реализације програма / пројекта;

– прати кретања на домаћој и међународној сцени теорије и праксе уметности, културе и свих релевантних области за профил поливалентног центра.

–  Обавља и друге послове и задатке по налогу директора и

–  За свој рад одговоран је директору.

 

V Услови за рад на радном месту су:

Стручна спрема/образовање:

–  на студијама (основне академске / специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;

– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство/компетенције:

– знање рада на рачунару,

– знање страног језика,

– најмање три године радног искуства.  

 

У изборном поступку оцењиваће се стручна оспособљеност кандидата кроз поднету документацију и провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. Интервју са комисијом ће се одржати са кандидатом са листе кандидата, а по позиву од стране комисије након истека рока за пријаву на конкурс.

Пријаве на конкурс подносе се у року од 10 дана почев од дана објављивања конкурса на огласној табли и сајту Културно туристички центар „Стефан Немања“ Лапово и периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања.

VI  Пријава уз потребну документацију подноси се на адресу: Културно туристички центар „Стефан Немања“ Лапово, Његошева бр.33. 34220 Лапово са назнаком „Пријава на конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места“.

VII  Докази које прилажу уз пријаву на конкурс:

  • пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања;
  • диплома о стеченој стручној спреми;
  • потврда о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
  • сертификат о познавању страног језика (енглески језик);
  • фотокопија личне карте / очитана личне карте;
  • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
  • уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци  и уверење надлежног органа да се против лица не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)

Напомена: Сви тражени докази уз пријаву достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.

Сва додатна о обавештења о конкурсу и условима могу се добити од  в.д. директора Културно туристичког центра „ Стефан Немања“ Лапово, Бојане Станковић, број телефона 069/699-205 или на мејл адресу: ktcsnlapovo@gmail.com

VIII  Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 10 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту Културно туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово и периодичном издању огласа организације надлежне за послове запошљавања

IX Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви, глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 в.д. директора КТЦ „Стефан Немања“ Лапово                                                                                                              

 Бојана Станковић

Конкурс можете преузети на следећем линку (word)

Конкурс можете преузети на следећем линку (PDF)

————————————————-

https://ktclapovo.rs/

ktcsnlapovo@gmail.com

gradmuzejzeleznice@gmail.com

————————————————-