Вече фолклора

Центар за културу „Стефан Немања” Лапово